strona główna
AUTOEWALUACJA W SZKOLE PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W roku szkolnym 2015/16 w PSP 5 w Brzegu została przeprowadzona autoewaluacja w zakresie Szkoły Promującej Zdrowie.

Celem autoewaluacji jest określenie :

- w jakim stopniu szkoła osiąga cztery standardy SzPZ
- jakie są dotychczasowe efekty działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.

W autoewaluacji wykorzystano:

- badania ankietowe 4 grup społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców
- analizę dokumentów
- obserwację bezpośrednią
- wywiady z wybranymi osobami np. dyrektorem, pielęgniarką, nauczycielami.

Wyniki w zakresie poszczególnych standardów zebrano w tabelach. Każdemu wymiarowi wyliczono średnią liczbę punktów
5 pkt – oznacza osiągnięcie stanu pożądanego, mocna strona szkoły
4 pkt – nizbędna niewielka korekta
3 pkt – konieczna duża korekta
2 pkt – brak lub niestatysfakcjonujący stopień osiągania danego wymiaru

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami autoewaluacji

powrót
prezentacja